Αλλαγή Καταστατικού & Μετονομασία σε Σύλλογο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής